Termeni și condiții privind serviciul de instruire juniori în fotbal

1. OBIECTUL

1.1. Prin prezenta se stabilesc condițiile în care se prestează de către Fotbal Club Rapid 1923 SA (Rapid), societate club sportiv pe acțiuni, cu sediul în București, Sector 2, Șos. Fabrica de Glucoză nr. 21, Etaj 2, Biroul 30, cod unic de înregistrare 39233788, a serviciului de instruire a juniorilor în fotbal.
1.2. Beneficiarii serviciilor sunt jucătorii juniori minori, reprezentați prin reprezentantul legal (părintele sau tutorele, după caz).

2. STRUCTURA ANULUI COMPETITIONAL ȘI DURATA SERVICIILOR

2.1. Durata minimă a serviciilor este de o lună, beneficiarul având posibilitatea de a solicita oricând încetarea prestării serviciilor, fără nicio penalitate.
2.2. Anul competițional începe la data de 1 iulie și se încheie la 30 iunie a anului următor.
2.3. Serviciile efective de pregătire și instruire au loc în perioada anului competițional, în conformitate cu programul oficial de meciuri stabilit de organizatorii competițiilor oficiale, programul competițiilor amicale și programul de antrenament stabilit de antrenorul principal și antrenorul coordonator.

3. PROGRAMUL ZILNIC

3.1 Programul zilnic de luni pana vineri al antrenamentelor va fi stabilit de club si comunicat părinților săptămânal, in vederea activității de pregătire specifice.
3.2 Cu excepția cazurilor justificate, programul de antrenament cuprinde, în perioada competițională, un număr de 3 antrenamente /săptămână. În timpul vacanțelor școlare și/sau a sărbătorilor legale numărul de antrenamente săptămânale poate suferi modificări.

4. OBLIGAŢIILE PRESTATORULUI

4.1 Prestatorul are următoarele obligații:
a) să informeze părinții sau reprezentanții legali, în orice moment din cadrul programului de lucru, cu privire la situația minorului;
b) să organizeze antrenamentele și să asigure participarea echipelor de juniori din care face parte beneficiarul în competiții oficiale și/sau amicale, sub coordonarea unui antrenor calificat (minim licența C UEFA);
c) să asigure asistenta medicala efectuata în cadrul programului de funcționare de către un asistent medical specializat;
d) să organizeze ședințe individuale cu părinții, cel puțin o dată pe semestru si ori de cate ori situația o impune;
e) să asigure desfășurarea, în bune condiții, a activităților opționale, în cazul în care se optează pentru acestea;
f) să notifice părinților de urgență, telefonic/prin mesaj scris sau prin orice alta cale de comunicare, întreruperea activității, în situațiile de forță majoră sau caz fortuit;
g) să prezinte, în scris, la cererea părintelui, orice relație sau informație legată de activitatea minorului, numai această comunicare având valoare doveditoare în relațiile bilaterale.
h) sa asigure logistica necesara desfășurării activităților.
4.2 În toate cazurile în care taxa prevăzută la Art. 5.2 nu este achitată în termenul prevăzut la Art. 5.3, Prestatorul va suspenda executarea serviciilor, inclusiv cele sportive (participarea la antrenamente, meciuri, etc.).

5. OBLIGATIILE PLATITORULUI DE TAXA DE PREGATIRE FATA DE PRESTATOR – OBLIGATIILE PERSONALE ALE PARINTELUI FATA DE CLUB

5.1. Plătitorul este obligat in nume propriu sa asigure plata taxei anuale de pregătire;
5.2 Cuantumul taxei lunare de pregătire este de 450 lei, TVA inclus;
5.3 Aceasta se plătește lunar, până la data de 15 ale lunii în curs pentru luna anterioară, fie prin transfer bancar, in contul RO78BUCU1111215964254RON (in descrierea platii trebuie mentionate numele si prenumele complet al sportivului, urmat de luna pentru care platesc. Spre exemplu, GEORGESCU Marius Alexandru ianuarie 2023), fie folosind plata cu cardul la adresa http://www.fcrapid.ro/cotizatii/ . Plata in numerar la sediul clubului nu este posibila.
5.4 Taxa anuala de pregătire se datorează indiferent de structura anului școlar stabilita, modificările ori întreruperile acestuia, inclusiv pentru prima si ultima luna sau orice alta luna in care activitatea este parțială;
5.5 In cazul in care taxa prevăzută la Art. 5.2 nu este plătită în termenul prevăzut de Art. 5.3, Prestatorul poate suspenda de îndată și fără preaviz prestarea serviciilor;
5.6 Taxa lunară poate fi actualizata anual, în mod unilateral de către Prestator, în funcție de rata inflației și costurile operaționale;
5.7 Părintele/reprezentantul legal are obligația sa participe la orele de consiliere si informare cu antrenorul – instructorul la care este convocat verbal sau in scris ori sa delege un reprezentant, in caz de absenta fiind răspunzător de consecințele lipsei de informare cu privire la activitatea Prestatorului sau la situația minorului;
5.8 Părintele/reprezentantul legal este obligat sa notifice in scris, de urgenta, Prestatorul in cazul in care, prin orice modalitate juridica nu mai are dreptul părintesc de creștere si educare asupra minorului, in caz contrar fiind singur răspunzător pentru consecințele legale ale acestei omisiuni;
5.9 Părintele/reprezentantul legal se angajează in mod ferm, sub sancțiunea denunțării contractului de către Rapid, in condițiile unui pact comisoriu :
a) sa nu folosească un limbaj inadecvat atunci când se adresează personalului Prestatorului;
b) sa nu conteste sancțiunile aplicate minorilor de către club, in prezenta acestora, contestația fiind acceptata doar in discuțiile desfășurate fără prezenta minorului;
c) sa nu se implice direct in conflictele dintre minori;
5.10 Părinții/reprezentanții legali nu au voie sa dea indicații tactice in timpul meciurilor, antrenamentelor si/sau in timpul niciunei alte acțiuni oficiale organizate de către club;
5.11 Părinții/ reprezentanții legali nu au voie sa admonesteze deciziile arbitrilor, indiferent care vor fi acestea;
5.12 Părinții/ reprezentanții legali nu au voie sa intre in nicio disputa, de orice fel, cu suporterii/susținătorii echipelor adverse, cu jucătorii adverși si nici cu antrenorii sau membrii staff-ului tehnic al echipelor adverse;
5.13 In incinta bazelor sportive proprii, deșeurile vor fi depozitate in spatiile special amenajate (peturi, hârtii, resturi alimentare, etc.);
5.14 In timpul antrenamentelor, părinții sunt rugați sa-i aștepte pe micuții sportivi in zona special destinata acestui scop și semnalizată corespunzător, pe toata durata antrenamentelor;
5.15 Părinții/reprezentanții legali sunt rugați sa-si pondereze/cenzureze manifestările constând in bucurie/întristare.

6. OBLIGAŢIILE PĂRINTELUI/REPREZENTANTULUI LEGAL PENTRU MINOR

6.1. Părintele/reprezentantul legal are următoarele obligații pentru minor:
a) să asigure transportul acestuia la și de la club, personal sau printr-un reprezentant ce are minorul sub paza juridică;
b) să asigure prezența minorului înaintea începerii programului de antrenament, in funcție de grupa de vârsta, astfel :
• cel mai târziu cu 15 minute înainte, pentru grupele de vârsta de pana la 14 ani ;
• cel mai târziu cu 30 de minute înainte, pentru grupele de vârsta de peste 14 ani.
c) să notifice, de urgență, orice absență fortuită a minorului sau cu cel puțin 2 ore înaintea uneia ce poate fi prevăzută;
d) să asigure îmbrăcămintea corespunzătoare minorului, adaptata în vederea desfășurării eficiente a activităților sportive (echipament, schimburi, prosop, încălțăminte de exterior si interior etc.);
e) Sa se preocupe atent si îndeaproape de educația generala a minorului, conduita publica a acestuia si modul de interacțiune cu colectivul de colegi si/sau personalul de specialitate ori cel auxiliar;
f) Sa primească si sa accepte recomandările Clubului, prin persoanele calificate in acest scop, privind educația minorului, comportamentul social al acestuia, disciplina si respectarea regulamentului clubului;
g) Sa se asigure de faptul ca regulamentul de conduita si etica (anexat prezentului contract ca parte integranta a acestuia) este însușit si respectat de copii.

7. ACTIVITATI FACULTATIVE /ANTRENAMENTE SUPLIMENTARE (cu plata suplimentară)

7.1. Clubul poate organiza sau subcontracta cu alte persoane fizice ori juridice desfășurarea de activități opționale cu plata suplimentara facultativa, pe baza de opțiune scrisa:
a) participarea la activități din cadrul săptămânilor tematice (excursii, vizite etc.);
b) serbări si festivități;
c) cantonamente si excursii;
d) controale si analize medicale;
e) echipamentul pentru activitățile extra sportive.
7.2. Costurile se calculează in funcție de criterii precum: numărul de copii înscriși, valoarea serviciului oferit, cheltuielile de organizare cu programul extra curricular, etc. si se comunica Beneficiarului pe baza de solicitare scrisa.
7.3. Modul de derulare, tarifele, numărul minim de participanți, durata si toate celelalte aspecte referitoare la aceste activități se vor stabili prin înscrisuri semnate separat de către Părți, precum acte adiționale, oferte, acceptare de oferte, solicitări de înscriere, informări asupra condițiilor de organizare, etc.
7.4. Părintele/reprezentantul legal își asuma in mod direct si necondiționat obligația ca, anterior înscrierii minorului într-o forma de activitate facultativa, sa se asigure ca are deplina cunoștință asupra derulării acesteia, in privința modalităților de desfășurare, condițiilor de organizare, costurilor, riscurilor, etc., orice omisiune cu privire la acestea sau consecințe ce ar putea decurge dintr-o astfel de omisiune incumbându-i exclusiv acestuia.

8. FORȚA MAJORĂ

8.1. Forță majora este cauza exoneratoare de răspundere si trebuie invocata in maximum 48 ore de la data producerii evenimentului. In termen de 10 zile de la apariția cazului de forță majora, partea care o invoca trebuie sa o dovedească printr-un document provenit de la organul competent.
8.2. Nerespectarea acestor termene îndreptățește cealaltă parte sa considere abuziva invocarea forței majore si sa ceara executarea contractului sau rezilierea lui, in ambele cazuri având dreptul la daune-interese.
8.3. Îmbolnăvirea nu este caz de forță majora: îmbolnăvirea simultana de aceeași afecțiune sau de afecțiuni conexe a cel puțin 25% din totalul minorilor ce urmează cursuri in incinta bazei sportive este considerata forță majora, Prestatorul putând, in acest caz, suspenda contractul pentru o perioada de cel mult 30 zile.

Scroll to Top